Doprava zdarma se vztahuje pouze na Rozvoz po Praze a Teplicích.

Reklamační řád

Platnost od 1.12.2017

Vinerie.cz

IČO: 423 40 730

 1. Základní ustanovení a vymezení pojmů
  1. Tento Reklamační řád upravuje práva a povinnosti stran související s odpovědností Prodávajícího za vady při plnění vůči Kupujícímu, vycházející z obchodních vztahů, které se řídí platnými obchodními podmínkami Prodávajícího.
  2. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
  3. „Spotřebitelská smlouva“ je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně Kupující a na druhé straně Prodávající.
  4. „Kupující spotřebitel“ nebo jen „Kupující“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
 2.  Záruční podmínky
  1. Vykazuje-li Zboží zjevné vady, tj. zejména pokud je Zboží Kupujícímu předáno v porušeném transportním obalu, je Kupující oprávněn Zboží nepřevzít. V takovém případě zůstává zachován nárok Kupujícího na poskytnutí řádného plnění Prodávajícím či na vrácení kupní ceny. Volbu provede Kupující. Nebude li možno, z důvodu nedostatku Zboží, poskytnout Kupujícímu řádné plnění bude Kupujícímu vrácena kupní cena Zboží.
  2. V případě, že se po převzetí Zboží Kupujícím vyskytnou v záruční době vady Zboží, může Kupující uplatnit svou oprávněnou Reklamaci.
  3. Prodávající plně odpovídá za skryté výrobní a materiálové vady ve smyslu ustanovení Občanského zákoníku nebo Obchodního zákoníku, a to po dobu 24 měsíců ode dne převzetí zakoupeného zboží.
  4. Záruka se nevztahuje na vnější vzhled láhve (např. poškozené etikety vín starších ročníků).
  5. Záruka se nevztahuje na vady způsobené neoprávněným zásahem, v důsledku použití zboží k jiným než určeným účelům, nevhodným skladováním, neodbornou manipulací, mechanickým poškozením, které není způsobeno opotřebením vzniklým obvyklým užíváním, živelnými pohromami nebo vyšší mocí. Garantované vlastnosti zboží plně závisí na specifikacích uváděných přímo výrobcem.
  6. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
   1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
   2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
   3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
   4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
  7. Prodávající neručí za vady způsobené nevhodným skladováním nebo manipulací s vínem (např. v rozporu s pokyny na etiketě) ze strany kupujícího.
  8. Prodávající neodpovídá za vady, které byly způsobené používáním zboží v rozporu s podmínkami uvedenými v návodu k použití, za vady, které byly způsobené vadným skladováním po dodání zboží.
  9. Jako vhodné podmínky pro skladování je určeno:
   1. v konstantní teplotě 8-12°, konstantní vlhkosti, tmě, mimo vibrace a bez významné manipulace.
   2. Dále tyto podmínky musí být trvalé, konstantní a bez jakýchkoliv náhlých změn.
   3. Prodávající bude požadovat po kupujícím doložení tohoto správného skladování, jinak reklamace nebude uznána.
  10. Pro posouzení kvality reklamovaného vína je podmínkou dodat k posouzení minimálně 2/3 původního obsahu lahve, včetně původního uzávěru láhve.
  11. Výše uvedené ustanovení týkající se, že zboží při převzetí nemá vady se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
  12. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
  13. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční doba.
  14. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených Zákonem. Odstoupení je vůči Prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno prohlášení Kupujícího o odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny nutné zákonné podmínky. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly. V případě zrušení smlouvy z důvodu uplatnění práv plynoucích z odpovědnosti za vady, vrací Kupující plnění, které mu poskytl Prodávající, pouze v rozsahu, v jakém je to v dané situaci objektivně možné.
  15. Kupující má při uplatnění záruky právo na:
   • jde-li o nepodstatné porušení kupní smlouvy, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
   • jde-li o podstatné porušení kupní smlouvy, právo na výměnu vadného zboží, odstoupení od kupní smlouvy, opravu vadného zboží nebo slevu z kupní ceny.
 3. Vyřízení reklamace
  1. Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek a je k dispozici na info@vinerie.cz.
  2. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.b obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
  3. V případě, že Kupující využije svého práva vyžadovat odstranění vad Zboží opravou a v záručním listu, je pro účely záručních oprav Zboží určený podnikatel odlišný od Prodávajícího, jehož sídlo či místo podnikání je ve stejném místě jako v případě Prodávajícího nebo v místě pro Kupujícího bližším, uplatní Kupující právo na záruční opravu u podnikatele uvedeného v záručním listu. Tyto informace lze případně nalézt v dokladu, který nahrazuje záruční list.
  4. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě.
  5. Za situace, kdy je potřeba Zboží zaslat Prodávajícímu, si Kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo Zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu. Náklady na dopravu v tomto případě hradí Kupující.
  6. Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě poškození zboží v důsledku jeho opotřebení.
  7. V případě odstoupení od kupní smlouvy či poskytnutí slevy z kupní ceny je příslušná platba vrácena Kupujícímu převodem na bankovní účet nejpozději do 14 dnů od obdržení zboží.
  8. Reklamaci zboží je třeba provést v místě sídla firmy, tedy na adrese Nábřežní 388/10, 415 01, Teplice.
 4. Závěrečné ustanovení
  1. Tento reklamační řád nabývá účinnost dne 1. 12. 2017