Doprava zdarma se vztahuje pouze na Rozvoz po Praze a Teplicích.

VOP TEST

Platnost od 12.02.2021

Vinerie.cz

IČO: 423 40 730

 1. Úvodní ustanovení
  1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“), platné při nákupu v internetovém obchodě Vinerie.cz (dále jen „internetový obchod“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi společností TRON, spol. s r.o., se sídlem Nábřežní 388/10, Teplice, IČO: 423 40 730, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 17481 (dále jen „prodávající“) a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu provozovaného na internetové adrese www.vinerie.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
    
    Co to pro Vás znamená?
   Zde jsou informace o naší firmě a našich všeobecných podmínkých a odkaz na zákon na základě kterého upravují naše a Vaše práva a povinnosti, když si u nás něco objednáte.
    
  2. Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím nebo mezi provozovatelem a kupujícím, které nejsou těmito obchodními podmínkami výslovně upraveny, se řídí ustanoveními Obchodního zákoníku a Občanským zákoníkem.
  3. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
    
    Co to pro Vás znamená?
   Tyto obchodní podmínky neplatí pro případy, že si zboží koupíte na IČO.
    
  4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
    
    Co to pro Vás znamená?
   Dbejte na informace, které máte napsané na faktuře, protože ty mají přednost před těmito obchodními podmínkami. Nebudeme Vám však na fakturu psát nic záludného.
    
  5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
  6. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

    Co to pro Vás znamená?
   Tyto podmínky můžeme kdykoliv jednostranně změnit, ale vždy na začátku uvedeme datum kdy ke změně došlo a červeně označíme změněné pasáže.
    
 2. Uživatelský účet
  1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“).
  2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
    
    Co to pro Vás znamená?
   Je nezbytné udávat správné údaje během vytváření Vašeho uživatelského účtu a následného vytváření objednávek. Dbejte prosím na správnost vašich údajů a také na jejich aktualizaci, pokud by došlo ke změně.
    
  3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
    
    Co to pro Vás znamená?
   Při vytváření Vašeho uživatelského účtu je nutné si nastavit i přihlašovací údaje, které jsou tajné a neměli byste jě nikomu sdělovat.
    
  4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
  5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než dva roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
  6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 3. Uzavření kupní smlouvy
  1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Veškeré zboží vložené do košíku a odeslané jako objednávka se považuje za nabídku dle § 1732 občanského zákoníku. K uzavření kupní smlouvy dochází až na základě potvrzení, zaslaného prodávajícím, prostřednictvím elektronické pošty, jako odpověď na vytvořenou objednávku. Každé potvrzení musí být označeno nadpisem: POTVRZENÍ O UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY, nebo v případě, že je odesláno formou elektronické pošty obsahuje v předmětu "Vaše objednávka se vyřizuje".
    
    Co to pro Vás znamená?
   Veškeré zboží, které naleznete na našich stránkách, jeho ceny a dostupnosti mají pouze informativní charakter. Pokud si zboží objednáte, my nejdříve prověříme, zda je vše skladem a za odpovídající cenu a až poté Vám odešleme e-mail s potvrzením objednávky. V předmětu schvalovacího e-mailu bude věta "Vaše objednávka se vyřizuje". Teprve až v tuto chvíli dochází k uzavření kupní smlouvy.
    
  2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Veškeré ceny jsou uvedeny včetně odpovídající sazby daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
    
    Co to pro Vás znamená?
   Všechny ceny uvedené na e-shopu v sobě již zahrnují veškeré daně a poplatky spojené s daným produktem. Ceny v sobě neobsahují poplatek za balné a dopravné, jehož výše se odvíjí od způsobu dopravy který si vyberete. Máme možnost s Vámi uzavřít kupní smlouvu i za jiných podmínke, než je uvedeno na e-shopu.
    
  3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky nebo Slovenska formou nabízenou ve webovém rozhraní obchodu.
    
    Co to pro Vás znamená?
   Uváděné ceny za dopravu jsou platné pouze pro dopravu v rámci území České republiky a Slovenska.
    
  4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
   • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
   • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
   • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
    
    Co to pro Vás znamená?
   Správně vytvořená objednávka musí obsahovat informace o vybraném zboží a jeho celkovém množství, vybraném typu úhrady a způsobu dopravy.
    
  5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
    
    Co to pro Vás znamená?
   Před finálním odesláním objednávky ještě máte možnost objednávku upravit. Jakmile vše zkontrolujete a objednávku odešlete, naše společnost objednávku začne zpracovávat a odešle Vám potvrzující e-mail, kde bude Vaše objednávka ještě jednou celá shrnuta. 
    
  6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
    
    Co to pro Vás znamená?
   Občas může nastat situace, že Vás pro jistotu požádáme o dodatečné potvrzení objednávky např. po telefonu.
    
  7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Takovéto potvrzení musí v předmětu vždy obsahovat větu "Vaše objednávka se vyřizuje".
    
    Co to pro Vás znamená?
   Smluvní vztah vznikne ve chvíli, kdy Vám odešleme e-mail, který bude obsahovat větu "Vaše objednávka se vyřizuje".
    
  8. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.
    
    Co to pro Vás znamená?
   Vyhrazujeme si právo neuspokojit objednávku zákazníkům, kteří v minulosti nedodrželi své povinnosti. 
    
  9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

    
    Co to pro Vás znamená?
   Souhlasíte s možností uzavření kupní smlouvy na dálku pomocí e-mailu. My zase upozorňujeme, že si náklady na internetové připojení a telfonní hovory spojené s vyřízením objednávky hradíte sami.
    
 4. Cena zboží a platební podmínky
  1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
   • v hotovosti na smluveném místě předání zboží;
   • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
   • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 107-1150310287/0100, vedený u společnosti Komerční Banka(dále jen „účet prodávajícího“);
   • bezhotovostně platební kartou či rychlým převodem prostřednictvím online platebního systému GoPay.
  2. Cena v EUR je vypočítána z ceny v CZK násobené kurzem České národní banky v okamžiku fakturace
  3. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
    
    Co to pro Vás znamená?
   Za objednané zboží můžete platit v hotovosti při osobním předání zboží, v hotovosti na dobírku v místě, které jste zvolili jako dodací. Popřípadě můžete hradit bankovním převodem, anebo platební kartou přímo na internetu.
    
  4. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.g. obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
    
    Co to pro Vás znamená?
   Za Vámi objednané zboží nevyžadujeme zálohu, nicméně u bezhotovostních plateb požadujeme úhradu celé kupní ceny dopředu podle bodu g. 
    
  5. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.
    
    Co to pro Vás znamená?
   Platba v hotovosti je splatná ihned v den předání zboží. Při platbě bankovním převodem nebo okamžité platby kartou máte na úhradu 14 dnů. Po uplynutí této lhůty bude objednávka stornována.
    
  6. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
  7. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.f.), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
    
    Co to pro Vás znamená?
   Při platbě bankovním převodem prosím dbejte na správné uvedení variabilního symbolu, abychom mohli zkontrolovat provedení platby. Pokud budete platit kartou přímo na internetu, platba se nám připíše ihned. U bezhotovostních plateb objednané zboží posíláme až po připsání platby na náš účet.
    
  8. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
  9. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
    
    Co to pro Vás znamená?
   Slevy nejdou vzájemně kombinovat. Na kupované zboží Vám vždy vystavíme fakturu, kterou pošleme e-mailem, jakmile dojde k uhrazení platby za objednané zboží.
    
  10. V případě že má kupující zájem vytvořit objednávku na vyšší než obvyklé množství zboží, má prodávající právo po kupujícím vyžadovat uhrazení zálohy na objednané zboží, případně požadovat po kupujícím platbu celé hodnoty objednaného zboží předem před objednáním zboží u dodavatele či výrobce. Ustanovení čl. 4.d. se nepoužije.

    
    Co to pro Vás znamená?
   Pokud budete objednávat vyšší, než standartní množství, můžeme po Vás požadovat platbu předem. 
    
 5. Odstoupení od kupní smlouvy
  1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyjmul a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
    
    Co to pro Vás znamená?
   Pokud objednáte zboží, které podléhá rychlé zkáze a dojde k jeho vyjmutí z obalu, popřípadě ke smísení se zbožím jiným, pak takovéto zboží nebudete moci vrátit.
    
  2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.a. či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@vinerie.cz. Text odstoupení by měl být jednoznačný a srozumitelný a měl by obsahovat číselný kód vraceného zboží uvedený na faktuře a jeho množství, dále číslo a datum objednávky které se odstoupení týká a v případě platby na dobírku nebo v hotovosti bankovní spojení, kam mají být prostředky navráceny. Odstoupení musí být odesláno přímo kupujícím a v případě elektronické formy komunikace z e-mailové adresy kupujícího, jinak k němu nebude přihlíženo.
    
    Co to pro Vás znamená?
   Od kupní smlouvy můžete odstoupit do 14ti dnů od převzetí zboží. Je pouze nezbytné, abyste nám zaslali odstoupení od kupní smlouvy písemně na naší adresu, popřípadě e-mailem. V textu prosím dbejte na uvedení číselného kódu vráceného zboží, na jeho množství, dále prosím uvádějte číslo a datum objednávky a v případě platby v hotovosti či na dobírku prosím nezapomeňte uvést i bankovní účet, na který Vám vrátíme peníze.
    
  3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.b. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
    
    Co to pro Vás znamená?
   Zboží nám musí být zasláno ve lhůtě 14ti dnů od od Vašeho odstoupení od smlouvy. Náklady na zaslání zboží zpět hradíte Vy.
    
  4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.b. obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.
    
    Co to pro Vás znamená?
   Při odstoupení od kupní smlouvy Vám vrátíme peníze do 14ti dnů, a to stejným způsobem, jakým byla platba za zboží provedena při uzavření kupní smlouvy. Vyhrazujeme si právo peníze vrátit až po navrácení zboží.
    
  5. Kupující bere na vědomí, že pokud bude zboží vrácené kupujícím poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká tím prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na úhradu škody vyplývající z této skutečnosti. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
    
    Co to pro Vás znamená?
   Pokud by při navrácení zboží došlo k poškození, opotřebení, anebo k částečnému spotřebování, budeme nuceni škodu vyčíslit a ponížit tak vrácené peníze.
    
  6. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
    
    Co to pro Vás znamená?
   Po dobu, než převezmete zboží, máme právo odstoupit od kupní smlouvy. V takovém případě Vám pošleme peníze na Vámi uvedený bankovní účet.
    
  7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
    
    Co to pro Vás znamená?
   Pokud jste společně se zbožím obdrželi i dárek, nárokujeme si v případě odstoupení od kupní smlouvy i navrácení tohoto dárku.
    
  8. V případě objednávek, které nebudou do 14 dnů od objednání uhrazené nebo vyzvednuté, si prodávající vyhrazuje právo tyto objednávky automaticky stornovat. Poté bude nutné učinit novou objednávku.

 6. Přeprava a dodání zboží
  1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
    
    Co to pro Vás znamená?
   Pokud by nastala situace, že námi nabízené způsoby dopravy zboží by Vám nevyhovovali, vymyslíme na základě Vašeho požadavku způsob individuální. V takovém případě však nejsme schopni zaručit průběh dopravy a riziko nesete Vy.
    
  2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
    
    Co to pro Vás znamená?
   My jsme povinni zboží dodat  a očekáváme jeho převzetí z Vaší strany.
    
  3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
    
    Co to pro Vás znamená?
   Pokud by nastala situace, že se zboží musí doručovat opakovaně, popřípadě jiným způsobem, než bylo primárně uvedeno v objednávce, pak další náklady hradíte Vy.
    
  4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
    
    Co to pro Vás znamená?
   Dbejte prosím zvýšené kontroly při převzetí zboží od přepravce. Především pak neporušenost obalu. Pokud by se Vám zdálo zboží porušené, máte možnost ho ihned vrátit přepravci.
    
  5. Prodávající si vyhrazuje právo určit, popř. změnit způsob přepravy, a to s ohledem na objem, hmotnost dodávky a bezpečnost dopravy. Případná změna způsobu dopravy z rozhodnutí prodávajícího může mít vliv na sjednanou výši úhrady za poštovné (přepravné) a balné. Kupující je v tomto případě telefonicky informován.
    
    Co to pro Vás znamená?
   Občas může nastat situace, že jsme nuceni změnit způsob dopravy. To může mít vliv na finální cenu za dopravu. Pokud by taková situace nastala, vždy Vás budeme nejprve kontaktovat telefonicky. 
    
  6. Realizace objednávek probíhá následujícím způsobem:
   • V případě zboží, které je skladem, je objednávka zpracována ještě v tentýž den, kdy byla vytvořena a druhý den je odeslána a na cestě k Vám, tedy:
    1. den objednáte
    2. den Vám zboží připravíme a odešleme.
   • V případě zboží, které není skladem a je označeno jako „Na objednávku“ je expediční doba přibližně 5 pracovních dnů. V případě, že objednané zboží není dostupné u distributora, bude prodávající kupujícího neprodleně informovat o náhradním termínu dodání s ohledem na možnosti distributora.
     
     Co to pro Vás znamená?
    Pokud máme zboží skladem, odesíláme ihned druhý den
     
   • Termín dodací lhůty je závislý na zvoleném způsobu úhrady objednávky při jejím vytváření. V případě platby předem, začíná dodací lhůta běžet, až ode dne úplného zaplacení kupní ceny, tj. od připsání příslušné částky na účet prodávajícího. V případě úhrady objednávky při převzetí, začíná dodací lhůta běžet dnem platného uzavření kupní smlouvy, tj. okamžikem odeslání potvrzení o uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího.
    
    Co to pro Vás znamená?
   Pokud budete platit bankovním převodem, zboží Vám odešleme ihned po připsání platby na náš bankovní účet. Pokud vyberete platbu v hotovosti při převzetí, zboží odesíláme ihned.
    
  7. V případě objednávky nad 3 000 Kč v jedné objednávce, je dopravné a balné ZDARMA po celé České republice prostřednictvím externího dopravce. Pokud bude objednávka kupujícího větší než 3 000 Kč a zboží se rozměrově nebo váhově nevejde do jednoho balíku - bude kupující kontaktován a prodávající si vyhrazuje právo poštovné a balné navýšit.
    
    Co to pro Vás znamená?
   Pokud objednáte za zboží za více jak 3.000,- Kč, poštovné a balné máte zdarma. Může ovšem nastat situace, že zásilka bude natolik rozměrná, popřípadě těžká, že budeme nuceni zboží zabalit do více balíků. V takovém případě Vás budeme kontaktovat, abychom společně vymysleli další postup.
    
  8. Způsoby dopravy jsou podrobně popsány v sekci „Doprava a platba“.
 1. Práva z vadného plnění
  1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
    
    Co to pro Vás znamená?
   Postup při plnění práv vycházejících z vadného plnění se řídí předpisy uvedenými v občanském zákoníku.
    
  2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
   • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
   • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
   • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
   • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
   • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
    
    Co to pro Vás znamená?
   Zaručujeme se, že zboží, které u nás nakoupíte splňuje podmínky, které jsme si domluvili. Jedná se především o nabízenou kvalitu zboží, správné ročníky vín, nezávadnost zboží a jeho správné množství. Snažíme se vždy dostát svému jménu. Dbáme na to, aby zboží, které si u nás objednáte, naplnilo Vaše očekávání.
    
  3. Ustanovení uvedená v čl. 7.b obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
    
    Co to pro Vás znamená?
   Občas se může stát, že u některého zboží nalezneme vadu. V takovém případě může nastat situace, kdy dané zboží zlevníme a tehdy výše zmíněný bod nelze uplatnit.
    
  4. Prodávající neodpovídá za vady na vnějším obalu zboží (např. poškozené etikety vín starších ročníků), pokud nedošlo k takovému narušení obalu, které má vliv na jakost výrobku uvnitř.
    
    Co to pro Vás znamená?
   Ručíme vždy za obsah nabízeného výrobku, ne za obal. Občas může nastat situace, že například u vín starších ročníků může být porušena etiketa, nicméně víno je stále ve vynikající kvalitě.
    
  5. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Záruka se nevztahuje na vady způsobené neoprávněným zásahem, v důsledku použití zboží k jiným než určeným účelům, nevhodným skladováním, neodbornou manipulací, mechanickým poškozením, které není způsobeno opotřebením vzniklým obvyklým užíváním, živelnými pohromami nebo vyšší mocí. Garantované vlastnosti zboží plně závisí na specifikacích uváděných přímo výrobcem.
    
    Co to pro Vás znamená?
   Jako náš zákazník máte možnost uplatnit tzv. právo z vady. Tato možnost podléhá určitým, výše zmíněným podmínkám. Především jde o možnost toto právo uplatnit, pokud byste shledali, že námi zaslané zboží v sobě skrývalo vadu, která nebyla na první pohled zřejmá. Toto právo můžete uplatnit až 2 roky od převzetí zboží, nicméně musí být zřejmé, že k debatované vadě nedošlo z Vaší strany, a to  například špatným zacházením, skladováním, manipulací, neoprávněným zásahem, či jinak nešetrným přístupem.
    
  6. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
    
    Co to pro Vás znamená?
   V případě, že byste chtěli toto právo z vady uplatnit, je nezbytné to řešit přímo doručením zboží na jakoukoliv z našich poboček, nebo sídla firmy. Reklamace pak běží od chvíle, kdy nám reklamované zboží předáte.
    
  7. Produkty prodávané v internetovém obchodě prodávajícím mají záruční dobu vyznačenou na svém obalu. Záruční doba je u těchto produktů proměnlivá. Nejedná-li se o věci, které se rychle kazí nebo o věci již použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době. Prošlé produkty prodávající ve svém internetovém obchodě neprodává. Záruční lhůta začíná běžet od převzetí balíku od přepravce či převzetí zboží v pobočce prodávajícího.
    
    Co to pro Vás znamená?
   Produkty, které u nás máte možnost nakoupit mají různou dobu trvanlivosti a je tedy nutno k tomuto faktu přihlížet. Záruční doba je vždy uvedena na obale produktu. Zboží po uplynutí záruční doby neprodáváme.
    
  8. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád.

 2. Další práva a povinnosti smluvních stran
  1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
  2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
  3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@vinerie.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
  4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
    
    Co to pro Vás znamená?
   Zboží se stává Vaším majetkem po jeho úplném uhrazení. Na základě nákupu u naši společnost posléze vůči nám nejste vázán žádným kodexem chování dle občanského zákoníku. Pokud by bylo zapotřebí, pak mimosoudní vyřizování stížností probíhá za pomocí elektronické komunikace. Zboží prodáváme na základě živnostenského oprávnění. Kontrolu nad naším obchodem provádí jak úřad živnostenský, tak i úřad pro ochranu osobních údajů a také Česká obchodní inspekce.
    
  5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
    
    Co to pro Vás znamená?
   Vysvětlivka.
    
  6. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.
    
    Co to pro Vás znamená?
   Náš obchod funguje online na základě určitých softwarových procesů a je chráněn autorským právem. Vy se tímto zavazujete, že nebudete provádět jakékoliv kroky, které by umožnili komukoliv do tohoto prostředí neoprávněně zasahovat.
    
  7. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.
    
    Co to pro Vás znamená?
   Nemáte právo využívat mechanismy, které by mohli poškodit buď provoz našeho e-shopu, popřípadě by mohli znevýhodňovat ostatní nakupující.
    
  8. Kupující bere na vědomí, že prodávající ani provozovatel nenesou odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

 3. Prodej alkoholických nápojů
  1. Veškeré alkoholické nápoje nabízené prodávajícím jsou určeny výhradně ke konečné spotřebě. V případě, že má kupující zájem nakoupit alkoholické nápoje za účelem dalšího prodeje, je možné tak učinit pouze po předchozí domluvě s prodávajícím prostřednictvím telefonu nebo emailu.
    
    Co to pro Vás znamená?
   Alkoholické nápoje, které u nás nakoupíte jsou vždy určeny pro koncového zákazníka a k okamžité spotřebě. Pokud byste měli zájem se zbožím dále obchodovat, je nutné se s námi nejprve domluvit, Telefonicky, popřípadě e-mailem.
    
  2. Prodávající prohlašuje, že je registrovaným distributorem lihu.
  3. Pokud kupující objednává alkoholické nápoje, potvrzuje zároveň, že není osobou mladší 18 ti let a souhlasí se skutečností, že jej prodávající může požádat, aby toto vhodnou formou prokázal, Viz zákon č.379/2005 Sb.
    
    Co to pro Vás znamená?
   Naše společnost je registrovaným distributorem lihu dle platných zákonů. Alkoholické nápoje u nás může nakupovat pouze osoba starší 18ti let.
    
  4. Registrovaní zákazníci, kteří svoji plnoletost již prokázali, ji opětovně prokazovat nemusí.

 4. Ochrana osobních údajů
  1. Informace o zásadách ochrany osobních údajů způsobech nakládání s osobními údaji naleznete zde.

 5. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies
  1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
  2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 6. Doručování
  1. Nedohodnou-li se strany jinak, musí být veškerá korespondence související s kupní smlouvou doručena druhé smluvní straně písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele).
  2. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího uvedenou v jeho uživatelském účtu.
  3. Korespondence se považuje za doručenou:
   • v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
   • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
   • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
   • v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.
 1. Jiná ustanovení
  1. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení o uzavření kupní smlouvy. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. Při telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku.
    
    Co to pro Vás znamená?
   Občas může nastat situace, že dojde ke změny uváděné ceny. V takovém případě Vás vždy budeme kontaktovat. Nedojde k situaci, že bychom bez Vašeho souhlasu ceny navyšovali na úkor původně smluvené ceny.
    
  2. Realizované obchody jsou obchody uzavíranými v České republice a jako takové se řídí právním řádem České republiky. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny přednostně smírnou cestou.
  3. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě sjednáno jinak.

 2. Závěrečná ustanovení
  1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
    
    Co to pro Vás znamená?
   Náš vztah vzniklý na základě kupní smlouvy se vždy řídí českým právem. Pokud by některý z bodů těchto obchodních podmínek přestal platit, pak bude nahrazen ustanovením, které se mu nejvíce přibližuje.
    
  3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
  4. Obchodní podmínky jsou platné v den odeslání elektronické objednávky. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu obchodních podmínek bez předchozího upozornění.
  5. Kontaktní údaje prodávajícího:

TRON, spol. s r.o.,
Nábřežní 388/10, 415 01, Teplice, Česká republika
Tel: +420 417 532 656
info@vinerie.cz